Chytrý a automatizovaný
HR marketing

Všeobecné obchodní podmínky

I. Definice

  1. VOP“ jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky.

  2. Provozovatel“ je společnost KeXeK s.r.o., IČ: 045 10 836, se sídlem Rohanské nábřeží 657/7, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn.: C 252725.

  3. Aplikace“ představuje webová rozhraní umístěná na webové adrese app.intelicruit.cz.

  4. Uživatel“ je podnikající fyzická nebo právnická osoba odlišná od Provozovatele, která užívá Aplikaci.

  5. Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je Uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.

  6. Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího e-mailu Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do Aplikace při zřizování Uživatelského účtu.

  7. Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.

  8. Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.

  9. Registrace“ znamená dobrovolné poskytnutí vstupních údajů Uživatelem do registračního formuláře v Aplikaci při zřizování Uživatelského účtu.

 

II. Základní ustanovení

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a Provozovatelem.

 

III. Uzavření smlouvy

3.1 Smlouva mezi Uživatelem a Provozovatelem je uzavřena okamžikem dokončení procesu Registrace do Aplikace.

 

3.2 Vyplněním registračních údajů Uživatelem (e-mailu, jména Uživatele, telefonního čísla, IČ) na webu intelicruit.cz, zakliknutím pole (tzv. checkboxu) s popisem „souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami“ a následným kliknutím na tlačítko „registrovat“ dochází k bezvýhradnému přijetí návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.

 

3.3 Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost tato ustanovení VOP.

 

3.4 Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy nese Uživatel sám.

 

3.5 Dokončením Registrace Uživatel prohlašuje, že se seznámil s povahou a obsahem Aplikace. Uživatel proto není oprávněn požadovat vrácení již uhrazené platby za některou z nabízených služeb pouze z důvodu, že mu provedení Aplikace nevyhovuje.

 

3.6 Při registraci je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny povinné údaje. Provozovatel neodpovídá za případné škody vzniklé porušením zde stanovených povinností Uživatele.

 

IV. Užívání Aplikace

4.1 Provozovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu tarifu.

 

4.2 Uživatel se za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši dle zvoleného typu tarifu a počtu souběžně zveřejněných pracovních nabídek.

 

4.3 Každý Uživatel je oprávněn používat Aplikaci ode dne Registrace po dobu následujících třiceti (30) dnů zdarma, tzv. na zkoušku. Po uplynutí této lhůty Uživatel přejde na některý typ placeného tarifu, nebo je užívání Aplikace tímto Uživatelem ukončeno. Zkušební verze Aplikace je poskytována v nejvyšším tarifu (PROFI).

 

4.4 Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.

 

4.5 Uživatel je oprávněn zřídit více než jeden Uživatelský účet se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími. Aplikace na zkoušku (v souladu s odst. 4.3 tohoto článku) je však každému Uživateli poskytnuta pouze jednou.

 

4.6 Uživatel má právo (v souladu se zvoleným a uhrazeným tarifem) udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace (MINI – zákaz udělení podlicence, STANDARD –možnost udělit jednu podlicenci, PROFI – možnost udělit až 2 podlicence).

 

4.7 Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.

 

4.8 Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictvím Aplikace (bankovním převodem nebo platební kartou) se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.

 

4.9 Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoli odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

4.10 Uživatel není oprávněn pozměnit či upravit, kopírovat ani jinak rozmnožovat jakékoli části Aplikace, ani z nich vytvářet souborná či odvozená díla.

 

4.11 Uživatel nesmí Aplikaci užívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla, nebo odporovat těmto VOP či právním předpisům.

 

4.12 Licence je Uživateli poskytnuta (po uhrazení příslušné ceny) vždy na jeden měsíc. Uživatel není oprávněn Licenci předčasně ukončit a požadovat vrácení peněz.

 

V. Licence a tarify

5.1 Provozovatel uděluje Uživateli časově omezenou, územně neomezenou a nevýhradní Licenci k užívání Aplikace a jejích funkcí na základě vybraného tarifu Licence a počtu souběžně zveřejněných pracovních nabídek.

 

5.2 Aplikace nabízí tyto typy tarifů: MINI, STANDARD, PROFI. Tyto tarify se dále člení dle počtu souběžně zveřejněných inzerátů.

 

5.3 Uživatel má právo v průběhu platnosti Licence zvolený tarif změnit. Tedy je oprávněn:

a) přejít na vyšší (než aktuálně platný) tarif: ke změně tarifu dojde až po uhrazení ceny vyššího tarifu.

V případě platby kartou bude změna provedena bezodkladně po zaplacení ceny vyššího tarifu, přičemž cena nově zvoleného tarifu bude ponížena o poměrnou část ceny stávajícího, dosud nevyčerpaného, nižšího tarifu (poměrná část za dosud nevyčerpané dny).

V případě platby bankovním převodem dojde ke změně tarifu až po skončení období stávajícího uhrazeného nižšího tarifu, změna je tedy účinná až od následujícího předplatného období;

b) přejít na nižší (než aktuálně platný) tarif: ke změně tarifu dojde po skončení období stávajícího uhrazeného vyššího tarifu, změna je tedy účinná až od následujícího předplatného období.

 

5.4 V rámci zvoleného tarifu je Uživatel oprávněn měnit počty souběžně běžících inzerátů:

a) na nižší počet souběžně běžících inzerátů: ke změně dojde po skončení stávajícího uhrazeného období dle počtu souběžně běžících inzerátů, změna je tedy účinná až od následujícího předplatného období;

b) na vyšší počet souběžně běžících inzerátů: ke změně dojde až po uhrazení ceny (dle zvoleného tarifu) nově zvoleného počtu souběžně běžících inzerátů.

V případě platby kartou bude změna provedena bezodkladně po zaplacení ceny nově zvoleného vyššího počtu souběžně běžících inzerátů. Tato cena bude ponížena o poměrnou část ceny za stávající, dosud nevyčerpaný, (dříve zvolený) nižší počet souběžně běžících inzerátů (poměrná část za dosud nevyčerpané dny).

V případě platby bankovním převodem dojde ke změně (navýšení) až po skončení stávajícího uhrazeného období dle počtu souběžně běžících inzerátů. Změna je tedy účinná až od následujícího předplatného období.

 

5.5 Při změně zvoleného tarifu Aplikace provede automatickou korekci poskytovaných služeb tak, aby tato byla v souladu s aktuálně platnou a Uživatelem uhrazenou Licencí, zejm. smaže přístupové účty do Aplikace nad rámec maximálního povoleného počtu v daném tarifu, deaktivuje/aktivuje reklamní propagaci, deaktivuje pracovní inzeráty nad rámec maximálně povoleného počtu v daném tarifu.

 

VI. Peněženka

6.1 V rámci Aplikace je každému Uživateli vytvořena virtuální peněženka.

 

6.2 Virtuální peněženku lze nabít bankovním převodem, nebo platební kartou. Náklady vzniklé při nabíjení virtuální peněženky (poplatky související s úhradou platební kartou, bankovní poplatky) hradí Uživatel.

 

6.3 Finanční prostředky ve virtuální peněžence jsou určeny výhradně k platbám za běžící reklamní propagace pracovních kampaní (reklamní kampaně). Bez nabití virtuální peněženky nelze reklamní kampaň Uživateli poskytnout.

 

6.4 Za nabití virtuální peněženky se považuje připsání finančních prostředků Uživatele na k tomu určený bankovní účet Provozovatele. Po připsání finančních prostředků na předmětný účet vystaví Provozovatel Uživateli řádný daňový doklad.

 

6.5 Poté, co Uživatel požádá o spuštění reklamní kampaně, dojde k zablokování finančních prostředků ve virtuální peněžence, a to ve výši odpovídající předpokládané útratě. Následně jsou v denních intervalech strhávány jednotlivé částky, dle skutečných nákladů vyúčtovaných poskytovateli reklamních kampaní (Google, Facebook). Blokace finančních prostředků ve virtuální peněžence je uvolněna po ukončení reklamní kampaně.

 

6.6 Bude-li zůstatek virtuální peněženky záporný, je Uživatel povinen bezodkladně, nejpozději však do 7 dnů ode dne, kdy se stal zůstatek virtuální peněženky záporným, virtuální peněženku nabít, a to tak, aby její zůstatek byl kladný, nebo (za situace, kdy je reklamní kampaň ukončena) roven nule.

 

6.7 Uživatel má právo kdykoliv požadovat vyplacení zbývajících volných finančních prostředků ve virtuální peněžence. Žádost musí být Provozovateli doručena písemně (elektronicky) na e-mailovou adresu podpora@intelicruit.cz. Provozovatel je povinen takovéto žádosti Uživatele vyhovět ve lhůtě třicet (30) dnů. Strany jsou povinny poskytnout si potřebnou součinnost k vystavení požadovaných daňových dokladů (dobropisu), neposkytne-li Uživatel Provozovateli tuto součinnost, prodlužuje se lhůta stanovená k vyplacení volných finančních prostředků z virtuální peněženky o dobu, kdy Uživatel Provozovateli součinnost neposkytl.

 

VII. Zveřejňování pracovních nabídek

7.1 Pracovní nabídky (inzeráty) zadané Uživatelem do Aplikace jsou automaticky zveřejněny na portálu www.fajnovejflek.cz.

 

7.2 Ke zveřejnění pracovních nabídek (inzerátů) zadaných Uživatelem do Aplikace dochází v rámci všech tarifů Aplikace, a to v rozsahu dle zvoleného tarifu a počtu souběžně zveřejněných inzerátů. Za zveřejnění inzerátu na portálu www.fajnovejflek.cz Uživatel nad rámec zvoleného tarifu Provozovateli ničeho nehradí.

 

VIII. Náborové weby

8.1 Služba vytvoření náborového webu je poskytována pouze Uživatelům s tarifem STANDARD a PROFI.

 

8.2 Uživatel má možnost vytvořit si vlastní náborovou webovou stránku v rámci sekce Náborový web v Aplikaci Intelicruit. Vytvoření náborové webové stránky je intuitivní, Uživatel postupuje dle instrukcí v Aplikaci a vybírá z Aplikací nabízených možností. 

 

8.3 Náborový web slouží výhradně k prezentaci Uživatele jako zaměstnavatele a prezentaci jeho pracovních nabídek zadaných v Aplikaci Intelicruit.

 

8.4 Provozovatel neodpovídá za Uživatelem zveřejněné údaje na náborovém webu.

 

IX. Propagace pracovních nabídek

9.1 Propagací pracovních nabídek se rozumí automatizované založení reklamních kampaní u poskytovatelů internetové reklamy Google a Facebook. Služba je poskytována pouze Uživatelům s tarifem STANDARD a PROFI za současného nabytí virtuální peněženky (viz čl. VI. VOP).

 

9.2 Aplikace využívá k propagaci pracovních nabídek služby poskytovatelů Google a Facebook, kdy se jedná o internetové reklamy typu PPC („pay per click“), případně PPV („pay per view“). Tj. reklamy jejichž cena se odvíjí od počtu jejich shlédnutí, či prokliků.

 

9.3 Provozovatel neodpovídá za Uživatelem zveřejněné údaje formou internetové reklamy, údaje zadává Uživatel sám. Provozovatel dále negarantuje jakoukoli úspěšnost internetové reklamy a neručí za výsledek těchto kampaní.

 

9.4 Aplikace umožňuje Uživateli jednoduché založení internetové reklamy bez nutnosti přímého jednání s jejich poskytovateli (Google, Facebook). Vytvoření reklamy je intuitivní, Uživatel postupuje dle instrukcí v Aplikaci a vybírá z Aplikací navržených možností.

 

9.5 Náklady zveřejněné internetové reklamy jsou hrazeny z virtuální peněženky (viz čl. VI VOP). Provozovatel Uživateli pouze přeúčtuje skutečné náklady vyúčtované poskytovateli internetové reklamy a tyto odečte z virtuální peněženky.

 

9.6 Propagace pracovních nabídek podléhá schválení Provozovatele i poskytovatelů internetové reklamy, a sice: Po zadání pracovní nabídky a propagace Uživatelem dochází k blokaci předpokládaných nákladů ve virtuální peněžence Uživatele. Nejsou-li v peněžence potřebné finanční prostředky, nemůže být služba Provozovatelem poskytnuta. Následuje schválení zadané pracovní nabídky a její propagace Provozovatelem. Uživatel je prostřednictvím Aplikace informován o případném neschválení za současného uvolnění blokované částky ve virtuální peněžence. Je-li nabídka Provozovatelem schválena, je automaticky nahrána do reklamních systémů dle volby Uživatele (Google, Facebook) a podléhá schválení ze strany tohoto poskytovatele internetové reklamy. Uživatel je prostřednictvím Aplikace informován o případném neschválení nabídky ze strany poskytovatelů internetové reklamy za současného uvolnění blokované částky ve virtuální peněžence. Je-li nabídka poskytovatelem internetové reklamy schválena, dochází ke spuštění vlastní propagace pracovní nabídky, tedy ke zveřejnění pracovní nabídky prostřednictvím vybraných poskytovatelů internetové reklamy.

 

9.7 Uživatel bere na vědomí, že propagace pracovní nabídky může být kdykoli v průběhu pozastavena z důvodů na straně poskytovatele reklamních systémů, za což Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost.

 

9.8 Uživatel bere na vědomí, že propagace pracovní nabídky může být kdykoli v průběhu pozastavena z důvodů na straně Provozovatele. Zejména v případě nedostatečné výše finančních prostředků ve virtuální peněžence Uživatele.

 

9.9 Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli reklamní propagaci, a to i bez uvedení důvodu. Nejčastějšími důvody odmítnutí jsou špatná textace, obrázky, nevhodný obsah, obsah v rozporu s právními předpisy, obsah v rozporu s pravidly poskytovatelů reklamních systémů.

 

9.10 Provozovatel po zveřejnění pracovní nabídky (reklamy) prostřednictvím poskytovatelů reklamních systému provádí každodenní aktualizaci stavu této nabídky, o čemž informuje Uživatele. Aplikace Uživatele informuje o výši denní útraty, o počtu zhlédnutí jeho nabídky (reklamy), o počtu prokliků na nabídku (reklamu). 

 

9.11 Uživatel bere na vědomí, že zveřejnění pracovní nabídky (reklamní kampaně) je vedeno v rámci Uživatelského účtu Provozovatele Aplikace, který je veden u jednotlivých poskytovatelů reklamních systémů. Aplikace Uživatelům nevytváří vlastní Uživatelské účty u těchto poskytovatelů reklamních systémů.

 

X. Kandidáti na pracovní nabídky

10.1 Kandidátem je každá fyzická osoba, která odpověděla na pracovní nabídku uživatele zveřejněnou v Aplikaci Intelicruit.

 

10.2 Kandidáti mohou reagovat (přihlásit se) na pracovní nabídky v Aplikaci prostřednictvím zveřejněného náborového webu Uživatele a/nebo prostřednictvím inzertního portálu fajnovejflek.cz.

 

10.3 Provozovatel jako zpracovatel osobních údajů poskytuje informace (včetně osobních údajů) vyplněné Kandidáty Uživateli. Uživatel je povinen dodržovat zásady GDPR.

 

XI. Cena

11.1 Cena Licence placené verze Aplikace je uvedena v ceníku na www.intelicruit.cz a dále v neveřejném prostředí Aplikace.

 

11.2 Cena Licence se odvíjí od zvoleného Tarifu Aplikace a dále dle počtu souběžně zveřejněných inzerátů. Licence je hrazena vždy na jeden měsíc předem.

 

11.3 Není-li v těchto VOP stanoveno jinak, účtovací období pro placení ceny začíná dnem uzavření Smlouvy na úplatnou verzi Licence (ve smyslu čl. IV. odst. 4.3 VOP).

 

11.4 Veškeré platby v rámci Aplikace (cena Licence, dobití virtuální peněženky) lze realizovat buďto bankovním převodem na účet Provozovatele, nebo online karetní transakcí (platba kartou). V případě bankovního převodu je Uživateli vystavena proforma faktura s 14 (čtrnáctidenní) splatností, po připsání částky na účet Provozovatele je prostřednictvím Aplikace Uživateli vystaven příslušný daňový doklad. Při platbě kartou je splatnost okamžitá, kdy je prostřednictvím Aplikace Uživateli vystaven příslušný daňový doklad ihned po připsání této platby na účet Provozovatele.

 

11.5 Provozovatel je oprávněn Uživateli zablokovat jeho Uživatelský účet, či znepřístupnit jeho část, v případě neuhrazení ceny, nebo její části za zvolený tarif v době její splatnosti. V případě prodlení Uživatele je Provozovatel oprávněn Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.

 

11.6 Uživatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

11.7 Uživatel může k platbě ceny za zvolený tarif využít bankovní převod, nebo platbu kartou. Náklady s těmito platbami spojené (bankovní poplatky) jdou k tíži Uživatele.

 

XII. Odpovědnost za škodu

12.1 Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.

 

12.2 Uživatel bere na vědomí, že Aplikace nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele. Provozovatel neodpovídá za případnou škodu, která v důsledku skutečností uvedených v tomto odstavci Uživateli vznikne.

 

12.3 Uživatel nese plnou odpovědnost za své rozhodnutí používat Aplikaci. Provozovatel neodpovídá za následky využití/zneužití dat Uživatelem, které Uživatel skrze Aplikaci získá, a ani neodpovídá za jakoukoli škodu či ztrátu, která by mohla být způsobena Uživateli na základě nebo v souvislosti s používáním Aplikace Uživatelem.

 

12.4 Uživatelská podpora je Uživateli k dispozici v pracovních dnech od 9:00 hod. do 17:00 hod., a to prostřednictvím:

- E-mailu: info@intelicruit.cz 

- Telefonního čísla 778 954 332;

- Online chatu v rámci Aplikace.

 

XIII. Ukončení smlouvy

13.1 Uživatel je oprávněn kdykoli placený tarif Aplikace ve svém Uživatelském účtu ukončit. Uhrazená cena za zvolený tarif/měsíc se Uživateli nevrací.

 

13.2 Provozovatel je oprávněn tuto Smlouvu kdykoli ukončit, poruší-li Uživatel své povinnosti vyplývající mu ze Smlouvy nebo těchto VOP. Zejména nezaplatí-li Uživatel stanovenou cenu za zvolený tarif, nebo nevyrovná-li Uživatel záporný zůstatek ve virtuální peněžence (viz čl. VI. odst. 6.6 VOP). Současně si Provozovatel vyhrazuje právo poskytnout Uživateli nižší než jím zvolený tarif v případě, že zvolený tarif nebude zcela uhrazen, ale bude uhrazena cena licence za nižší tarif.

 

13.3 Provozovatel i Uživatel jsou oprávněni Smlouvu kdykoli, z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu, ukončit výpovědí. V případě výpovědi ze strany Provozovatele běží výpovědní doba ode dne oznámení výpovědi do konce Uživatelem řádně zaplaceného období (nejdéle však 1 měsíc). V případě výpovědi ze strany Uživatele běží výpovědní doba ode dne oznámení do dne ve výpovědi výslovně uvedeném, do té doby uhrazená cena Licence se Uživateli nevrací.

 

13.4 V případě ukončení Smlouvy jsou Provozovatel a Uživatel povinni bezodkladně, nejpozději však do třiceti (30) dnů, vypořádat závazky z virtuální peněženky (čl. VI. odst. 6.7 VOP).

 

XIV. Ochrana osobních údajů

14.1 Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje chráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

 

14.2 Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde: https://www.intelicruit.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

 

XV. Rozhodné právo

15.1 Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

15.2 Jakékoli spory vzniklé na základě smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

 

XVI. Změna VOP

16.1 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.

 

16.2 Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit, a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení. Smluvní strany prohlašují, že je tato výpovědní doba dostatečná a přiměřená.

 

16.3 V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Licence), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.

 

XVII. Závěrečná ustanovení

17.1 Provozovatel a Uživatel se výslovně dohodli, že veškerou korespondenci (včetně příp. výpovědi, upomínek apod.) si budou vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to prostřednictvím Aplikace (v rámci Uživatelského účtu), a/nebo na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem při Registraci, a na e-mailovou adresu Provozovatele podpora@intelicruit.cz, příp. na e-mailovou adresu Provozovatele uvedenou na jeho webové stránce.

 

17.2 Obsah a design Aplikace, včetně jejího programového vybavení je chráněn autorským právem Provozovatele, příp. třetích osob. Obsah Aplikace nesmí být Uživatelem jakkoli měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit bez předchozího písemného souhlasu provozovatele. Pro případ porušení tohoto je uživatel povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení. Tím není dotčeno právo Provozovatele na náhradu škody.

 

XVIII. Účinnost

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 6. 2021