Chytrý a automatizovaný
HR marketing

Zásady ochrany osobních údajů

1. Správce osobních údajů

1.1 Správce osobních údajů společnost KeXeK s.r.o., IČ: 045 10 836, se sídlem Rohanské nábřeží 657/7, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn.: C 252725 (dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem (popř. zpracovatelem) jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

 

1.2 Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.

 

1.3 Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese www.intelicruit.cz a app.intelicruit.cz (dále jen „internetové stránky“).

 

1.4 Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

 

1.5 Zpracování osobních údajů pro správce zajišťují jeho zaměstnanci (správcem pověřené osoby) a dále společnost BePositive s.r.o., IČ: 017 46 944 se sídlem Jičínská 1786/49, 130 00 Praha 3, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn.: C 211217 na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

 

1.6 Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání služeb dle uzavřené smlouvy, osoby podílející se na zajištění provozu služeb a osoby zajišťující marketingové služby (pokud tyto byly v rámci registrace a smlouvy sjednány).

 

1.7 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a datových úložišť (antivirové programy, zabezpečené zálohy, používání bezpečnostních hesel apod.).

 

2. Zpracovávané údaje

2.1 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

2.2. Jednotlivými účely zpracování jsou:

2.2.1 Plnění smluvního vztahu, to znamená vztah mezi Vámi a správcem vzniklý na základě objednávky, registrace, na základě uzavřené smlouvy apod.

2.2.2 Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb, to znamená zasílání obchodních nabídek prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo prostřednictvím telefonního hovoru.

2.2.3 Účetní a daňové účely, to znamená evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy.

2.2.4 Personální, mzdová agenda, to znamená uzavírání pracovních smluv, zpracování mezd, odvody zdravotního a sociálního pojištění dle platné legislativy apod.

2.2.5 Statistické účely, to znamená anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, monitoring počtu shlédnutých stránek (inzerátů), času stráveného na internetových stránkách apod.

2.2.6 Zobrazování reklam, to znamená zobrazování reklam na internetových stránkách na základě statisticky zjištěných preferencí.

2.2.7 Oprávněný zájem, to znamená zpracování osobních údajů pro případné spory, či zajištění bezpečnosti sítě a informací, pro přímý marketing apod.

2.2.8 Plnění dalších zákonných povinností, to znamená poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci apod.

 

2.3 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli při registraci, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Zejména jméno, příjmení, adresa, identifikační číslo, kontaktní údaje jako e-mail, telefon apod., IP adresa, informace o využívání služeb či preferencích fyzických osob.

 

2.4 Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze vzájemného právního jednání, a to minimálně po dobu vyřízení objednávky – zařízení služby, provedení obchodu (a dále po dobu 15 let po ukončení smluvního vztahu) apod. Dále pak po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, nebo je dána právními předpisy.

 

2.5 Osobní údaje jsou správcem (zpracovatelem) zpracovávány manuálně i automatizovaně. Po uplynutí doby jejich uchovávání jsou tyto vymazány.

 

3. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu

3.1 Pokud jsme od Vás získali souhlas ke zpracování osobních údajů, stalo se tak pro některý z následujících účelů:

3.1.1 Evidence osoby v databázi uchazečů o zaměstnání za účelem zasílání vhodných pracovních nabídek.

3.1.2 Přímý marketing (nejde-li o oprávněný zájem správce).

 

3.2 Tyto osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výše uvedené, nejdéle však po dobu 5 (pěti) let.

 

4. Práva subjektu údajů

4.1 Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

4.1.1 právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením čl. 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;

4.1.2 právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;

4.1.3 právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;

4.1.4 právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;

4.1.5 právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz čl. 20 GDPR;

4.1.6 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu, pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;

4.1.7 právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

5. Cookies

5.1 Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

 

5.2 Na internetových stránkách správce může využívat tyto druhy cookies:

5.2.1 Relační (dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

5.2.2 Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, ženám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

 

5.3 V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých zpracováváme.

 

5.4 Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat, jak by měly.

 

5.5 K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních medií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas propojením následujících služeb: Google, Facebook.

 

5.6 Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných internetových stránkách předáváme těmto reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu. Nepředáváme jim však vaše identifikační údaje.

 

6. Předávání do třetích zemí

6.1 Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

 

7. Informace a otázky

7.1 Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů získat na webových stránkách: www.intelicruit.cz nebo prostřednictvím e-mailu info@intelicruit.cz .

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Svou registrací (a následně odesláním objednávky) potvrzujete, že jste seznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Bez zaškrtnutí souhlasu s těmito zásadami ochrany osobních údajů není možno registraci řádně dokončit a požadovanou službu poskytnout.

 

8.2 Správce je oprávněn tyto zásady ochrany osobních údajů změnit. Novou verzi vždy zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám ji zašle na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 1. 6. 2021.